കടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയെ കരകയറ്റാൻ നൂതന ആശയമുമായി പെരുമ്പാവൂർ എം.എൽ.എ

കടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയെ കരകയറ്റാൻ നൂതന ആശയമുമായി പെരുമ്പാവൂർ എം.എൽ.എ തദ്ധേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തതോടെ ബസുകൾ റൂട്ടിലോടിക്കുന്നതാണ് ആശയം നഷ്ടത്തിലായ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയെ കരകയറ്റാൻ നൂതന ആശയമുമായി പെരുമ്പാവൂർ എം.എൽ.എ എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളി. കട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിക്ക് പണചെലവ് ഇല്ലാതെ ലാഭത്തിലാക്കാം എന്നതാണ് ആശയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. തദ്ധേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തതോടെ ബസുകൾ റൂട്ടിലോടിക്കാനാണ് നിർദേശം. ബസുകൾ ഓടുന്ന വിധത്തിലാക്കാനുള്ള പ്രാഥമിക ചെലവ് തദ്ധേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ ബസുകൾ റൂട്ടിലിറക്കാം. റൂട്ടിലോടുന്ന ബസുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തദ്ധേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം. ജീവനക്കാർ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയുടേത് തന്നെ. ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരുവിഹിതം തദ്ധേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും നൽകണം. നഷ്ടത്തിലായാലും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തദ്ധേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തണം. ഇതാണ് ആശയം. ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ആൻ്റണി രാജുവുമായി ആശയം പങ്കുവെച്ചു. പ്രത്യേക അഭിനന്ദനവും എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളി നേടി. നൂതന ആശയം നിയമസഭയിൽ കൊണ്ടുവരാമെന്നും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാമെന്നും മന്ത്രി ഉറപ്പുനൽകിയതായി ആൻറണി രാജു പറഞ്ഞു. മന്ത്രി ആൻ്റണി രാജുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എറണാകുളത്ത് വച്ച്നടന്ന ജില്ലയിലെ എം.എൽ.എമാരുടെ യോഗത്തിലാണ് കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയെ കരകയറ്റാൻ പോന്ന നൂതന ആശയം കുന്നപ്പിള്ളി അവതരിപ്പിച്ചത്. പെരുമ്പാവൂരിലെ വേങ്ങൂർ മുടക്കുഴ പഞ്ചായത്തുകളിലേക്ക് ഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ കുറവാണ്. ഇവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ പറ്റി പഠിക്കവെയാണ് നൂതന ആശയം ലഭിച്ചതെന്ന് എൽദോസ് കുന്നപ്പിള്ളി പറഞ്ഞു.