വെള്ളെ പൊക്കത്തിൽ കൊച്ചി വിമാന താവളം 130 കോടിയുടെ പദ്ധതി

വിവാന താവളത്തിന് പദ്ധതി